पुरवठा शाखा
क्रमांक कार्यालयाचे नाव दूरध्वनी क्रमांक पत्ता
1 पुरवठा शाखा,जिल्हाधिकारी कार्यालय,नंदुरबार ०२५६४-२१०००९ मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,टोकरतलाव रोड,नंदुरबार