जिल्हा नियोजन समिती


१. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)


मंजूर कामांची यादी - सन २०१७-१८

३४५१ - नाविन्यपूर्ण योजना

मंजूर कामांची यादी - सन २०१६-१७

२२०४ क्रिडा व युवक कल्याण

२४०१ पिकसंवर्धन(बागायती रोपमळ्यांची स्थापना व बळकटीकरण

२५१५ इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रमांतर्गत ग्रामपंचायतींना जन सुविधेसाठी अनुदाने

२७०१लघु पाटबंधारे

२८०१- सामान्य विकास पद्धती सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र विद्युत विकास मंडळाला अनुदान

३०५४ - ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण्यासाठी जि.प. ला अनुदान

३४५१- इतर जिल्हा योजना

३४५२ - पर्यटन स्थळांचा विकासासाठी मुलभूत सेवांचे अनुदान

३६०४- यात्रास्थळांचा विकासासाठी विशेष कार्यक्रम

५०५४ - इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण


मंजूर कामांची यादी - सन २०१५-१६

2217 महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियानांसाठी नगरपालिकांना. महानगरपालिकांना अनुदाने

2515 ग्रामपंचायतींना जन सुविधा अनुदाने

3054 मार्ग व पूल ग्रामीण रस्त्याचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जि.प. अनुदान

3604 यात्रास्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम

5054 इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरणमंजूर कामांची यादी - सन २०१६-१७

42100382 ग्रामीण रुग्णालयाचे बांधकाम व दुरुस्ती सन 2016-17

50540402- जिल्हा व इतर मार्ग

50540465 जिल्हा व इतर मार्ग

30540363 जिल्हा रस्ते सर्वसाधारण ( चालू /नवीन कामे )

30540407 जिल्हा रस्ते सर्वसाधारण ( चालू /नवीन कामे )

आ. शा. दुरुस्ती एकत्रित कामाची यादि सन 2016-17

कामनिहाय यादी सन 2016-17 आरोग्य विभाग, जि. प. नंदुरबार

ग्रामीण पाणी पुरवठा जि. प. नंदुरबार सन 2016-17 कामनिहाय यादी.

ग्रामीण पाणी पुरवठा जि. प. नंदुरबार सन 2016-17 कामनिहाय यादी.

ठक्करबाप्पा योजना यादी सन 2016-17

वसतीगृह दुरुस्ती एकत्रीत कामाची यादी सन 2016-17

वसतीगृह बांधकाम यादी सन 2016-17


मंजूर कामांची यादी - सन २०१५-१६

2210 4876 - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम (जिल्हास्तर योजना)

2217 9572 - महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महा अभियान

2225 3627 - ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रम

2702 4772 - लघुपाटबंधारे योजना

2702 4792 - कोल्हापुर पद्धतीचे बंधारे योजना

3054 0407 - जिल्हा रस्ते सर्वसाधारण (चालु-नविन कामे)

4225 0096 - वसतीगृहाचे बांधकाम करणे

4225 0514 - आश्रमशाळा इमारत दुरुस्ती

4225 0523 - शासकीय वसतीगृह इमारत दुरुस्ती

4402 1012 - एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4406 0803 - दगडी चेक डॅम बांधणे.

5054 0465 - जिल्हा व इतर मार्ग (चालु-नविन कामे) (किमान गरजा कार्यक्रम)


2017-18


मा.आमदार श्री.चंद्रकांत रघुवंशी (विधानपरिषद सदस्य)


मा.आमदार श्री.सुरूपसिंग नाईक (नवापूर मतदारसंघ)


मा.आमदार श्री. विजयकुमार गावित (नंदुरबार मतदारसंघ)


मा.आमदार.श्री.के.सी.पाडवी (अक्कलकुवा मतदारसंघ)


मा.आमदार श्री. उदेसिंग पाडवी (शहादा मतदारसंघ)


2016-17


कार्यकारी अभियंता, ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, नंदुरबार


कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, नंदुरबार


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग, नाशिक


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदुरबार


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहादा


जिल्हा क्रीडा अधिकारी, नंदुरबार


जिल्हा नियोजन अधिकारी, नंदुरबार


मुख्याधिकारी नगर परिषद, नंदुरबार


मंजूर कामांची यादी - सन २०१७-१८

४२५० जलयुक्त शिवार अभियान २०१७-१८

४५१५ जलयुक्त शिवार अभियान २०१७-१८

मंजूर कामांची यादी - सन २०१६-१७

१.जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नंदुरबार (४४०२)

२.जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी (३४५१)

३. उपवनसंरक्षक, वनविभाग, शहादा/तळोदा

४. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, नंदुरबार

५.कार्यकारी अभियंता, जलसंधारण विभाग, धुळे

६. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, धुळे

७. कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन विभाग, जि.प. नंदुरबार

८. ४२५० कार्यकारी अभियंता, जलसंधारण विभाग, धुळे (गॅप फंडींग)

मंजूर कामांची कार्यान्वयीन यंत्रणानिहाय यादी - सन २०१५-१६

१.जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नंदुरबार (४४०२)

२.उपवनसंरक्षक, वनविभाग, शहादा/तळोदा

३.कार्यकारी अभियंता, जलसंधारण विभाग, धुळे

४.कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, धुळे

५.कार्यकारी अभियंता, जलसंधारण विभाग, धुळे

६.कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग क्र.२, नंदुरबार


क्रमांक कार्यालयाचे नाव दूरध्वनी क्रमांक ई-मेल पत्ता
1 जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय,नंदुरबार ०२५६४-२१००१३ dponandurbar@gmail.com मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,टोकरतलाव रोड,नंदुरबार