जिल्हा नियोजन समिती


१. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)


मंजूर कामांची यादी - सन २०१६-१७

२८०१- सामान्य विकास पद्धती सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र विद्युत विकास मंडळाला अनुदान

३०५४ - ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण्यासाठी जि.प. ला अनुदान

३४५१ - नाविन्यपूर्ण योजना

३४५१- इतर जिल्हा योजना

३४५२ - पर्यटन स्थळांचा विकासासाठी मुलभूत सेवांचे अनुदान

३६०४- यात्रास्थळांचा विकासासाठी विशेष कार्यक्रम

५०५४ - इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण


मंजूर कामांची यादी - सन २०१५-१६

2217 महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियानांसाठी नगरपालिकांना. महानगरपालिकांना अनुदाने

2515 ग्रामपंचायतींना जन सुविधा अनुदाने

3054 मार्ग व पूल ग्रामीण रस्त्याचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जि.प. अनुदान

3604 यात्रास्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम

5054 इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरणमंजूर कामांची यादी - सन २०१६-१७

१.जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नंदुरबार (४४०२)

२.जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी (३४५१)

३. उपवनसंरक्षक, वनविभाग, शहादा/तळोदा

४. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, नंदुरबार

५.कार्यकारी अभियंता, जलसंधारण विभाग, धुळे

६. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, धुळे

७. कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन विभाग, जि.प. नंदुरबार

मंजूर कामांची कार्यान्वयीन यंत्रणानिहाय यादी - सन २०१५-१६

१.जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नंदुरबार (४४०२)

२.उपवनसंरक्षक, वनविभाग, शहादा/तळोदा

३.कार्यकारी अभियंता, जलसंधारण विभाग, धुळे

४.कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, धुळे

५.कार्यकारी अभियंता, जलसंधारण विभाग, धुळे

६.कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग क्र.२, नंदुरबार


क्रमांक कार्यालयाचे नाव दूरध्वनी क्रमांक ई-मेल पत्ता
1 जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय,नंदुरबार ०२५६४-२१००१३ dponandurbar@gmail.com मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,टोकरतलाव रोड,नंदुरबार